|

Dịch vụ nghiệm thu dự án

Trong suốt những năm cung cấp các dự án triển khai ERP khác nhau, chúng tôi nhận thấy rằng phần khó nhất của một dự án là phần cuối cùng, nghiệm thu dự án. Vì những người dùng cuối chưa nắm rõ về hệ thống, họ thường không có đủ thời gian để hiểu về hệ thống mới và phát triển một chương trình kiểm tra rộng lớn đủ để có được tự tin thừa nhận rằng mình đã sở hữu một hệ thống mới. Những nhà cung cấp thường làm mọi thứ để hệ thống có thể vận hành, tuy nhiên, dự án không thể kết thúc và đi đến những bước cuối cùng để hoàn tất. Tư vấn Vina đã thiết kế một chương trình đặc biệt để giúp khách hàng và các nhà cung cấp đi đến kết thúc dự án.

 

Quy trình dịch vụ kiểm tra tiêu chuẩn của Tư vấn Vina được miêu tả ở sơ đồ, những đường gẫy liên tục thể hiện ba giai đoạn theo thủ tục (tiếp cận, chuẩn bị, thực hiện). Mỗi quy trình giai đoạn hoạt động dựa trên những thông tin đưa vào (1 đến 8) tốt như khi nó được tạo ra từ một giai đoạn có sẵn (ví dụ  giai đoạn sửa chữa sử dụng thông tin chứa đựng trong một chiến lược kiểm tra).  Ba giai đoạn theo thủ tục này hoạt động dưới sự điều khiển của một giai đoạn quản lý. Sơ đồ cũng đưa ra các thông tin mấu chốt được xuất ra trong mỗi giai đoạn theo thủ tục.