|

Dịch vụ đánh giá dự án ERP (IRR)

Bạn đã sẵn sàng cho doanh nghiệp của bạn sử dụng ERP chưa?

Dịch vụ IRR của chúng tôi sẽ giúp bạn nhận định lại cấu trúc và cơ cấu của việc thay đổi tổ chức, sau khi chuyển giao, sẽ đưa ra những định hướng và đường lối cụ thể về chiến lược hay nhận định trước mắt.

Dịch vụ IRR của Vinaconsulting bao gồm cả nội dung và quy trình:

Nội dung: IRR nhận định những gì bạn đang triển khai và nó có liên hệ như thế nào với những gì hiện có,nhận định những gì sẽ được chuyển giao và những gì cần cần thiết để đem lại thành công và lợi nhuận cho dự án.

Quy trình: IRR đưa ra một sự nhìn nhận thấu đáo về các quy trình nghiệp vụ cốt lõi bởi hệ thống quản lý và các nhà chuyên môn, và hỗ trợ cho quá trình ra quyết định xung quanh các vấn đề nghiệp vụ chính.