|

Dịch vụ chuẩn bị triển khai ERP

Ở đâu và lúc nào bạn có thể bắt đầu dự án ERP của bạn?

Chúng tôi có một giải pháp cho bạn khi bạn đối mặt với thách thức như bên hình trái đây. Các quy trình triển khai đòi hỏi sự phát triển và triển khai về:

 

 

Các quy trình triển khai đòi hỏi sự phát triển và triển khai về:

  • Đường lối và cách thức điều hành việc thực hiện các quy trình mới hoặc các quy trình được tái thiết
  • Huấn luyện nâng cao kỹ năng của đội ngũ nhân viên để đáp ứng các quy trình mới và tái thiết đó
  • Các hệ thống thông tin nhằm hỗ trợ các yêu cầu về thông tin và việc thực thi các quy trình mới hoặc các quy trình tái thiết
  • Các cơ cấu hoặc hệ thống doanh nghiệp mới được yêu cầu nhằm hỗ trợ việc thực thi các quy trình mới hoặc các quy trình tái thiết