|

Dự án lựa chọn hệ thống bảo hiểm lõi

Lựa chọn hệ thống bảo hiểm

Nhu cầu dự án::

Khách hàng cần một hệ thống bảo hiểm mới để đáp ứng rất nhiều các nhu cầu kinh doanh của họ. Những nhu cầu này bao gồm nhưng không hạn chế việc theo dõi các điều khoản, theo dõi và ngăn ngừa mọi sự gian lận, ký kết và chấp nhận người nắm giữ các điều khỏan quy định mới.v.v.

Tư vấn Vina đã hỗ trợ như thế nào :

Sự xem xét quy trình kinh doanh lõi của tư vấn Vina đã giúp khách hàng nhận thấy được CNTT được sắp xếp để hỗ trợ cho các nhu cầu kinh doanh cấp thiết như thế nào.Tư vấn Vina hỗ trợ việc đánh giá các hệ thống kinh doanh bảo hiểm cốt lõi, rà soát trật tự và sự thích đáng của nó để đảm bảo yêu cầu kinh doanh được vạch rõ trong hồ sơ thầu (RFP)_đây là một phần trong gói công việc tiếp theo. Thêm vào đó, tư vấn Vina đã rà soát chiến lược kinh doanh của khách hàng để đảm bảo các quy trình kinh doanh lõi trong tương lai sẽ là những phần của RFP nếu có.Các dịch vụ tư vấn chiến lược kinh doanh tập trung vào việc giúp đỡ khách hàng tối đa lợi nhuận về công nghệ trong việc vận hành kinh doanh của họ.

Lợi ích của khách hàng như thế nào :

Khách hàng đạt lợi nhuận thông qua việc tiết kiệm kinh phí trong thời gian yêu cầu cho quy trình lựa chọn hệ thống phần mếm cấp thiết.Thêm vào đó, khách hàng có thể nhận được nhiều sự cố vấn trong suốt quá trình chấm thầu để đạt được kết quả khả quan hơn trong việc chọn ra nhà cung cấp tốt nhất.

 

Triển khai hệ thống kế toán

Triển khai hệ thống kế toán

Nhu cầu dự án

VASS có nhu cầu thiết lập hệ thống tài chính kế toán trung tâm và chuyển từ hệ thống diều khiển bằng tay sang một hệ thống mới .

Tư vấn Vina đã hỗ trợ như thế nào :

Tư vấn Vina giúp khách hàng phát triển ứng dụng kế toán trong suốt quá trình sử dụng phương pháp chuẩn cho việc phát triển phần mềm.Phương pháp này bao gồm nhưng không hạn chế về: 1) Nắm bắt các yêu cầu, 2) Thiết kế và phát triển, 3) Kiểm tra, 4) Triển khai, 5) Hỗ trợ

Lợi ích của khách hàng như thế nào :

Sau 4 tháng, nhóm đã triển khai hệ thống phần mềm kế toán trung tâm tại trụ sở chính của VASS. Khách hàng đồng ý ký tiếp dự án phần II để tiếp tục công việc cho các văn phòng khác.

 

Dự án đánh giá POS

Đánh giá hệ thống POS

Nhu cầu dự án

Khách hàng cần sự đánh giá hệ thống POS hiện tại của họ để biết được nguyên nhân vì sao hệ thống không hoạt động trong môi trường bán lẻ của họ.

Tư vấn Vina đã hỗ trợ như thế nào :

Tư vấn Vina đã cung cấp cho khách hàng phương pháp hướng dẫn họ thông qua  các bước thực hiện việc đánh giá thực tế_nơi mà khách hàng sẽ đạt được từ các chuyển giao từ thực tế. Phương pháp này được mô tả trong sơ đồ dự án, bao gồm: 1) Các mục tiêu, 2) Phạm vi, 3) Các nhu cầu, 4) Nắm bắt thông tin, 5) Sự giải thích tại sao lại cấp thiết tìm hiểu lần đầu về tình trạng hoạt động kinh doanh hiện tại. Với sự am hiểu và phương pháp này, tư vấn Vina có thể đánh giá cấu trúc hệ thống POS rằng hệ thống POS không phải là hệ thống thích hợp cho khách hàng.

Lợi ích của khách hàng như thế nào :

Khách hàng thu được lợi ích thông qua việc hiểu được rằng không phải tất cả các hệ thống POS đều có chức năng đáp ứng các nhu cầu kinh doanh trong tất cả các môi trường. Một phương pháp tiếp cận sự nhận định đầu tiên các yêu cầu kinh doanh nào là  quyết đinh cấp thiết yêu cầu kỹ thuật. Lợi ích cuối cùng cho khách hàng là tiết kiệm chi tiêu trong quá trình tiến hành hoạt động và hệ thống quản lý điều khiển hàng tồn kho, và dữ liệu có ích để dự đoán sức mua trong tương lai.

 

Dự án lựa chọn hệ thống POS và môi trường CNTT

Phát triển CNTT và lựa chọn hệ thống POS

Nhu cầu dự án

Khách hàng cần một thiết kế và xây dựng mới cho môi trường CNTT của họ để hỗ trợ hiệu quả một hệ thống bán hàng nền tảng mới

Tư vấn Vina đã hỗ trợ như thế nào :

Tư vấn Vina đã cung cấp một phương pháp đến từng nhóm làm việc khác nhau của dự án trong từng gói công việc để đạt hiệu quả tốt nhất như sự mong đợi của khách hàng và khối lượng công việc thiết thực. Khi phát triển các phương pháp trong mỗi gói công việc để hoàn thành mục tiêu của mỗi gói công việc.
Với một phương pháp quản lý dự án chuyên nghiệp, Tư vấn Vina đã có thể hướng dẫn khách hàng tìm thấy những nhà quản lý giỏi và các cổ đông có mục tiêu cho thời gian và tiền bạc của mình và tìm thấy các nhà đầu tư mong chờ sự hoạt động hiệu quả cho công việc của họ.

Lợi ích của khách hàng như thế nào :

Khách hàng thu được lợi ích thông qua việc hiểu được 3 yếu tố: 1) cải thiện các quy trình hoạt động của họ đã đạt kết quả tốt nhất về thời gian và nguồn lực, 2) Một môi trường CNTT phục vụ thương mại và không phải đi lẩn quẩn, 3) không phải tất cả hệ thống POS được tạo ra đều như nhau trong các môi trường khác nhau. Lựa chọn đúng nền tảng là quyết định việc giám sát và quản lý công việc kinh doanh của bạn.

 

Dự án đánh giá CNTT

Đánh giá công nghệ thông tin

Nhu cầu dự án

Khách hàng cần sự đánh giá hệ thống CNTT hiện tại  để nhận định được đâu là cải tiến có thể mang lại kết quả trong việc tiết kiệm kinh phí.

Tư vấn Vina đã hỗ trợ như thế nào :

Tư vấn Vina cung cấp phương pháp đánh giá quy trình CNTT và giải thích với khách hàng tại sao hướng này là tốt nhất cho họ.  Phương pháp này được mô tả trước khi dự án bắt đầu và sau đó lại là sơ đồ dự án và buổi họp bắt đầu dự án. Sơ đồ dự án bao gồm: 1) Các mục tiêu, 2) Phạm vi, 3) Các nhu cầu, 4) Nắm bắt thông tin, 5) Quy trình ký duyệt, 6) Quy trình quản lý thay đổi, 7) Kế họach trao đổi thông tin.

Lợi ích của khách hàng như thế nào :

Khách hàng đạt được lơi ích thông qua sự am hiểu về môi trường CNTT hiện tại của họ. Hiện trạng này bao gồm 3 mục chính: 1)Nhân lực, 2) Các quy trình, 3) Công nghệ. Với việc đánh giá hiện trạng này và phân thích những thiếu sót, khách hàng có thể chuẩn bị phương pháp nghiệp vụ có cơ sở  cho một kế họach chiến lược CNTT. Kế họach chiến lược CNTT này sẽ cải tiến toàn bộ bộ quy trình công nghệ của khách hàng bao gồm cơ sở hạ tầng, các ứng dụng, kỹ năng và sơ đồ tổ chức.

 

Dự án lựa chọn hệ thống ERP

Lựa chọn hệ thống ERP

Nhu cầu dự án

Khách hàng cần hướng dẫn trong việc nắm bắt công ty suốt quá trình hoàn tất công việc

Tư vấn Vina đã hỗ trợ như thế nào :

Tư vấn Vina đã cung cấp tất cả các phương pháp trong việc lựa chọn hệ thống. Chúng tôi xem xét lại tất cả các công việc và tài liệu chứng minh từ dự án. Chúng tôi cũng kiểm tra kĩ lưỡng các giai đoạn khác nhau của dự án từ những xác định về nhu cầu kinh doanh, sự tạo thành của RFP, các đánh giá về phản ứng của những người bán, những nơi người bán thường đến, đàm phán hợp đồng.

Lợi ích của khách hàng như thế nào :

Khách hàng có được một quyết định hợp lý để lựa chọn giải pháp ERP tốt nhất  cho công ty của họ. Hợp đồng đã kí vào tháng 6 năm 2008 vừa qua. Dự án đã bắt đầu 3 tháng sau đó.